Уставы

STATUT  STOWARZYSZENIA  Rosyjski dom/„Russkij dom”

 

 

 

Rozdział I

Nazwa, obszar działalności, siedziba, charakter prawny

 

§ 1

 

Organizacja nosi nazwę „Stowarzyszenie Rosyjski dom/Russkij dom” zwane dalej „Stowarzyszenie”.

 

§ 2

 

Obszarem działalności Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska. Siedzibą władz Stowarzyszenia znajduje się w mieście  stołecznym Warszawa.

 

§ 3

 

Stowarzyszenie działa na podstawie statutu i obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

 

§ 4

 

Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej i odznak, według wzorów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 5

 

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

 

Rozdział II

Cele i środki działania

 

§ 6

 

Celem Stowarzyszenia jest:

– prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej na rzecz osób rosyjskiej mniejszości narodowościowej, zachowanie ich tożsamości kulturowej i językowej;

– integracją obywatelską i społeczną osób należących do rosyjskiej mniejszości narodowej;

– umacnianie dialogu międzykulturowego;

– działalność edukacyjna w tym wspieranie inicjatyw na rzecz edukacji ponadprogramowej;

– propagowanie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa;

– działalność kulturalna, edukacyjna, integracyjna, związana z kulturą fizyczną dla dzieci i młodzieży,  osób dorosłych, w tym na rzecz osób w wieku emerytalnym,

– działalność międzypokoleniowa.

§ 7

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 prowadzenie działalności kulturalno-społecznej, związanej z zachowaniem rosyjskiej tożsamości kulturowej, w tym krzewienie kultury i tradycji rosyjskich, w tym prawosławnych;

– działalność  ruchu artystycznego i twórczości mniejszości oraz imprez artystycznych mających istotne znaczenie dla kultury mniejszości rosyjskiej oraz dla kultury polskiej;

– organizowanie i prowadzenie szeroko pojętej działalności oświatowej i edukacyjnej; 

– organizowanie sekcji, spotkań towarzysko-dyskusyjnych, wykładów, szkoleń, konferencji, odczytów i innych form umożliwiających realizację w/w celów, zgodnych z prawem RP;

– upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o mniejszościach narodowych, w tym mniejszości rosyjskiej;

– podejmowania wspólnych przedsięwzięć z organami władz i administracji państwowej, samorządowej i organizacjami społecznymi oraz instytucjonalnych działań na rzesz kultury, edukacji, dialogu międzykulturowego;

– wydawanie czasopism, książek i innych wydawnictw dotyczących zagadnień kultury rosyjskiej, tradycji i historii mniejszości rosyjskiej w Polsce oraz szeroko pojętej kultury polskiej  w postaci drukowanej oraz w innych technikach zapisu obrazu i dźwięku;

– organizowanie spotkań i występów autorów i wykonawców dzieł literatury i sztuki rosyjskiej;

– inwestycje służące zachowaniu tożsamości kulturowej mniejszości;

 – wspieranie programów telewizyjnych i audycji radiowych realizowanych przez mniejszości oraz na temat dialogu międzykulturowego;

– ochrona miejsc związanych z kulturą mniejszości

– organizacja konkursów, programów edukacyjnych;

– działalność świetlicową;

– prowadzenie bibliotek oraz dokumentacji życia kulturalnego i artystycznego mniejszości;

 – edukacja dzieci i młodzieży realizowaną w różnych formach;

– udzielanie zapomóg finansowych i rzeczowych członkom Stowarzyszenia

– wspieranie – finansowe i rzeczowe – instytucji działających na rzecz zachowania zabytków i promocji kultury i tradycji rosyjskich (w tym tradycji prawosławnych) na terenie RP;

– popularyzowanie działalności Stowarzyszenia wśród innych organizacji społecznych.

– działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

– wspieranie szeroko pojętej kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w tym mniejszości rosyjskiej w Polsce;

– organizowanie wyjazdów, plenerów oraz wymian dziecięcych, młodzieżowych, osób dorosłych i seniorów;

– organizowanie wycieczek edukacyjnych i krajoznawczych;

– wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

– działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa;

– działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

– rozwijanie współpracy z innymi organizacjami społeczno-kulturalno-edukacyjnymi w kraju i za granicą;

– promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;

– prowadzenie działalności charytatywnej rzecz członków Stowarzyszenia oraz innych osób fizycznych i prawnych; organizacji zajmujących się ochroną zabytków kultury rosyjskiej i jej promocją na terenie RP; ochrony zdrowia i pomocy społecznej; ochrony środowiska.

– organizację zbiórek publicznych i imprez charytatywnych.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§ 8

 

Stowarzyszenie ma członków:

– zwyczajnych,

– młodzieżowych

– wspierających

– honorowych

 

§ 9

 

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba pełnoletnia mieszkająca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji przez  Zarząd Główny.

2. Członek zwyczajny ma prawo do:

– czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia,

– udziału we wszystkich przejawach działalności Stowarzyszenia,

– korzystania z pomocy materialnej i moralnej,

– działania w sekcjach zgodnie z zainteresowaniami i umiejętnościami.

3. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

– przestrzegania postanowień statutu, regulaminu i uchwał władz Stowarzyszenia,

– aktywnego udziału w realizacji celów statutowych,

– regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

 

§ 10

 

1. Członkiem młodzieżowym może być osoba niepełnoletnia mieszkająca na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przyjęta na podstawie pisemnej deklaracji przez Zarząd Główny.

2. Członek młodzieżowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego Stowarzyszenia, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

 

§ 11

 

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna

deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów

Stowarzyszenia.

 

§ 12

 

1. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona w działalności Stowarzyszenia.

2. Godność członka honorowego nadaje Zarząd Główny na wniosek przynajmniej 10 członków Stowarzyszenia.

3. Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego Stowarzyszenia, a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

4. Członkostwa honorowego pozbawia Zarząd Główny na wniosek przynajmniej 10 członków Stowarzyszenia.

 

§ 13

 

Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa

wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach

Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

 

§ 14

 

Członkostwo ustaje w przypadku:

– dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia, zgłoszonego na piśmie Zarządowi Głównemu;

– skreślenia z powodu zalegania składek członkowskich za okres co najmniej 12 miesięcy pomimo pisemnego upomnienia;

– wykluczenia przez Zarząd Główny z powodu długotrwałego nieusprawiedliwionego uchylania się od obowiązków wynikających ze statutu lub za działalność na szkodę Stowarzyszenia;

 śmierci członka Stowarzyszenia.

 

§ 15

 

Od uchwały Zarządu Głównego o wykluczeniu przysługuje członkowi prawo odwołania się  w terminie 30 dni do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, którego uchwała jest ostateczna. 30-dniowy termin biegnie od momentu doręczenia zainteresowanemu przedmiotowej uchwały.

 

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

 

§ 16

 

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia

b) Zarząd Główny,

c) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej trwa pięć lat, a wybory do nich odbywają się na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym lub tajnym, o czym decyduje Zebranie.

3. W przypadku ustąpienia członka wszystkich władz wybieralnych w czasie kadencji, przysługuje tym władzom prawo kooptacji, jednakże liczba członków dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

4. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/2 liczby osób uprawnionych do głosowania, o ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

5. Członkowie władz pełnią swoje funkcje społecznie. Do prowadzenia spraw Stowarzyszenia można zatrudniać pracowników.

6. Działalność związana z finansami Stowarzyszenia, w tym korzystanie z konta bankowego Stowarzyszenia, prowadzi skarbnik Stowarzyszenia, wybrany na posiedzeniu Zarządu posiadający upoważnienie do wykonania wyżej wymienionych czynności, podpisane przez Przewodniczącego i jednego z członków Zarządu Stowarzyszenia.

 

§ 17

 

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.  W Walnym Zebraniu  Członków biorą udział:

a) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście

2. Zwyczajne sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd Główny, co 5 lat.

3. Do właściwości Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia należy:

a) uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia;

b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej;

c) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;

d) wybór Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej;

e) zatwierdzenie regulaminu Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej;

f) uchwalanie zmian w statucie;

g) uchwalanie wysokości składek członkowskich;

h) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania się Stowarzyszenia;

i) podejmowanie innych uchwał, które wymagają decyzji Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

 

§ 18

 

1.  Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwoływane jest przez Zarząd Główny:

– z własnej inicjatywy;

– na wniosek Komisji Rewizyjnej;

– na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane, w terminie 4 tygodni od daty uchwały Zarządu Głównego lub daty zgłoszenia wniosków przez Komisję Rewizyjną albo członków Stowarzyszenia.

 

§ 19

 

Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania i w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

 

§ 20

 

1. Zarząd Główny wybierany jest przez Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia w liczbie nie mniej niż 5 członków, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego (Prezesa), jego zastępcę (Wiceprezesa) oraz Sekretarza.

2. Wiceprezes zarządu zastępuje prezesa we wszystkich jego obowiązkach, w przypadku niemożności wykonywania ich przez Prezesa.

3. Wiceprezes może na wniosek Prezesa, na podstawie uchwały Zarządu Głównego, przejąć obowiązki Prezesa.

 

§ 21

 

Do właściwości Zarządu Głównego należy:

     – reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

     – kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu, wytycznymi i 

        uchwałami Walnego Zebrania Stowarzyszenia;

    – uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, preliminarza, budżetu i bilansu;

    – sporządzanie corocznego sprawozdania merytorycznego i finansowego z

       działalności Stowarzyszenia,

    – zatrudnianie w razie potrzeby pracowników (zleceniobiorców) oraz zawieranie

       stosownych umów,

      nadanie lub pozbawienie członkostwa, w tym honorowego;

      zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia;

    – zwoływanie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia;

    – podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.

 

§ 22

 

1. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4 razy w roku.

2. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.

3. Działalność Zarządu Głównego reguluje regulamin uchwalony przez Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia.

 

 

§ 23

 

Komisja Rewizyjna ma nie mniej niż 3 członków, spośród których wybiera się przewodniczącego i jego zastępcę.

 

§ 24

 

1. Komisja Rewizyjna jest powołana do prowadzenia co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.

2. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.

 

 

 

Rozdział V

Majątek

 

§ 25

 

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 

§ 26

 

1. Na fundusze składają się:

– wpisowe i składki członkowskie;

– darowizny, spadki, zapisy, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, ze sponsoringu, zbiórek publicznych;

 dotacje, środki z funduszy publicznych, granty;

  wpływy z działalności własnej.

2. Majątek, wpływy z majątku oraz z działalności Stowarzyszenia służą realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków Stowarzyszenia.

3. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane co do zasady na koncie

Stowarzyszenia.

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje

Zarząd.

 

§ 27

 

Do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu łącznie, w tym Prezesa lub Wiceprezesa. 

 

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§ 28

 

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie.

 

§ 29

 

Uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

 

§ 30

 

W przypadku podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia decyduje o przeznaczeniu majątku i powołuje komisję likwidacyjną.

 

 

 

Podpisy:

 

Przewodniczący Walnego Zebrania                           Sekretarz

                                                                              

Prezes zarządu Galina Szczygieł                               Irina Rychlicka