Цели

Główne cele

Działalność Stowarzyszenia jest wspierana finansowo dzięki dotacji Ministra Spaw Wewnętrznych i Administracji RP.

 

– reprezentacja mniejszości narodowej rosyjskiej w RP i na terenie UE;

– prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej na rzecz osób rosyjskiej mniejszości narodowościowej, zachowanie ich tożsamości kulturowej i językowej;

– integracją obywatelską i społeczną osób należących do rosyjskiej mniejszości narodowej;

– umacnianie dialogu międzykulturowego;

– działalność edukacyjna w tym wspieranie inicjatyw na rzecz edukacji ponadprogramowej;

– propagowanie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa;

– działalność kulturalna, edukacyjna, integracyjna, związana z kulturą fizyczną dla dzieci i młodzieży,  osób dorosłych, w tym na rzecz osób w wieku emerytalnym,

– działalność międzypokoleniowa.